Упис

  • УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КОНКУРС:

Захтеви за упис деце се подносе електронски/м путем, преко портала https://euprava.gov.rs/vrtic .
Препоручујемо да наведете  три објекта за упис.
Након обраде захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН број. Након обраде захтева добићете деловодни број ПУ „Чика Јова Змај “. Овај број вам је најважнији за целокупан даљи поступак и молимо вас да га сачувате.
Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)

Захтеве за исто дете не треба дуплирати јер тако успоравате обраду и цео конкурсни поступак.
То се најчешће дешава јер нисте сигурни да сте успешно поднели захтев. Да би сте били сигурни да сте успешно поднели захтев, прво сачекајте бар сат времена или један дан а онда на вашем налогу у одељку „АКТИВНОСТИ“ проверите да ли постоји захтев који мора да има ЕГН број. Након што га обрадимо на истом месту кликните на „ДЕТАЉЕ ЗАХТЕВА“ и видећете наш деловодни број.

Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно, поступку допуне захтева додатном документацијом на мејл upisnakomisija@gmail.com .


  • ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Услов за допуну документације је да имате деловодни број који сте добили након обраде захтева од ПУ “Чика Јова Змај“ и то до 17. 5. 2024. године.
Мејл адреса централне уписне комисије је: upisnakomisija@gmail.com .
Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми: ЕГН број или деловодни број захтева за упис детета.
Садржај мејла: у тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева. Такође, таксативно навести колико и којих докумената подносите.
Прилог: скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ формату. Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.
Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена.
Непотпуне, нетачно попуњене или у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне, биће одбачене.


  • БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току предходне радне године нису важећи у редовном конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, морају се поднети поново у току трајања наредног редовног конкурса.
Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно споријим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.


  • НАКНАДНИ ЗАХТЕВИ

Захтеви поднети после редовног конкурса (после 17. 5. 2024.године) третирају се као накнадни и  биће разматрани у ревизијама уписа током радне 2024/ 2025. године и решавани сходно смештајним капацитетима установе. Захтеве је могуће поднети искључиво преко портала https://euprava.gov.rs/vrtic

Ревизија значи следеће:
У току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2024. године до следећег конкурса 2025. године. У том тренутку (пресек могућности тј. броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође, реалност је и могући недостатак капацитета.


  • ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „Чика Јова Змај“ могу упутити молбу путем мејла upisnakomisija@gmail.com

У прилогу је формулар молбе.