Службе

Служба стручних сарадника

Тим стручних сарадника предшколске установе „Чика Јова Змај“ чине педагози, психолози, логопеди, педагог за физичко васпитање.

Стручни сарадници учествују у пословима:
– планирања и програмирања васпитно-образовног рада
– праћења и вредновање васпитно-образовног рада
– рада са васпитачима
– рада са децом
– рада са родитељима, односно старатељима
– рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета
– рада у стручним органима и тимовима
– сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
– вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање

Служба сарадника

Тим сарадника предшколске установе „Чика Јова Змај“ чине сарадници за унапређивање превентивно здравствене заштите и сарадници на пословима унапређивања, планирања и организације исхране нутрициониста – дијететичари.
Негу и превентивно-здравствену заштиту у предшколској установи обавља медицинска сестра – сарадник на пословима унапређивања превентивно-здравствене заштите и медицинска сестра – сарадник на пословима неге и превентивне здравствене заштите, у складу са прописима којима се уређује област образовања и васпитања и прописима којима се уређује област здравствене заштите.
Планирање, унапређивање и организацију исхране деце у предшколској установи обавља сарадник на пословима унапређивања, планирања и организације исхране нутрициониста – дијететичар, у складу са прописима којима се уређује област предшколског васпитања и образовања.

Служба правних, кадровских и административних послова

Ову службу чине:
– дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
– референт за правне, кадровске и административне послове
– технички секретар


Служба финансијских и рачуноводствених послова

Служба инвестиционог и техничког одржавања


Служба превоза и транспорта