Превентивно здравствена заштита

Превентивно-здравствена заштита у предшколској установи „Чика Јова Змај” спроводи се у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању ( ”Сл.гласник РС”,бр 18/2010, 101/2017,113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 10/2019, 86/2019-др.закон, 157/2020- др.закон, 123/2021-др.закон и 129/2021), Правилником о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи (”Сл. Гласник РС“, бр. 112/2017) и Стручно-методолошком упутству за спровођење неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколским установама које је саставни део поменутог Правилника.
Поштујући индивидуалне потребе сваког детета поступа се у складу са упутствима и препорукама изабраног педијатра.

Служба превентивно-здравствене заштите предшколске установе “Чика Јова Змај”, саставни је део васпитно-образовне делатности установе, а на основу које се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита деце од 6 месеци до поласка у школу.
Превентивно-здравствена заштита деце предшколског узраста у колективном боравку има за циљ да створи оптималне услове за безбедан и правилан психофизички развој детета. Превентивна заштита се планира и спроводи на основу утврђених  методологија и мера.

Носиоци планирања, спровођења и контроле превентивне здравствене заштите деце у предшколској установи су медицинске сестре сарадници за унапређивање превентивно здравствене заштите и медицинске сестре сарадници на пословима неге и превентивно здравствене заштите.


Приоритетни задаци:

  1. Очување и унапређење здравља деце
  2. Безбедност деце
  3. Зравствено васпитни рад са децом и запосленима
  4. Континуинирано одржавање хигијене простора у којима бораве деца и дистрибутивних кухиња
  5. Сарадња са породицом и локалном заједницом
  6. Стручно усавршавање

Програмски задаци и мере за очување и унапређивање здравља код деце уз поштовање свих процедура и упутстава спроводе се кроз неколико области рада:
1. Планирањем и спровођењем превентивних мера и активности којима се континуирано делује и спречава настанак и ширење инфективних болести
2. Контролом општих хигијенско-епидемиолошких услова (у простору где бораве деца, централним и дистрибутивним кухињама) и увидом у здравствено стање деце
3. Едукацијом запослених, а посебно запослених на одржавању хигијене,
4. Пружањем подршке у развијању здравих стилова живота код деце, здравствено-васпитним радом са децом и родитељима у циљу очувања и унапређења здравља и правилног раста и развоја деце
5. Сарадњом са родитељима и локалном заједницом( Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Секреатаријат за образовање и дечију заштиту, Градски завод за јавно здравље, Завод за медицинску екологију, Дом здравља Вождовац…)


Циљеви планираног здравствено-васпитног рада са децом су:
– унапређење очување здравља и безбедности деце;
– стицање позитивних навика код деце у вези са одржавањем опште и личне хигијене (хигијена лица, руку, уста и зуба, употреба тоалета, хигијена одеће и обуће);
– развој здравог окружења и афирмација здравих стилова живота;
– заштита животне средине и здраво окружење у ком бораве деца (хигијена просторија и околине);
– развијање правилног односа према исхрани;
– постепено осамостаљивање детета у основним потребама;
– постепено оспособљавање детета да чува своје здравље од болести и повреда.


Медицинске сестре сарадници на пословима неге поступају на основу Упутсва о раду медицинске сестре-сарадник на реализацији неге и превентивне здравствене заштите  ПУ „Чика Јова Змај”!
Сарадња између предшколске установе и породице је од највећег значаја за остваривање циљева превентивно здравствене заштите  и полази од становишта да породица има кључну улогу у животу детета!

Основни приципи сарадње са породицом базирају се на неговању партнерских односа, поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља, уважавање идеја, идеји да сарадња као процес захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност како би омогућили деци правилан психофизички развој. Ради остваривања циљева здравствене заштите родитељи су у обавези:   
                                 
* Да приликом првог довођења детета у колектив приложе оверен и потписан здравствени картон, као и лекарску потврду да је дете здраво за колектив и уредно вакцинисано или да се вакцинација одлаже због привремене или трајне контраиндикације од стране лекара у државном дому здравља.

* Да у случају обољења детета за време боравка у вртићу без одлагања преузму дете на позив запосленог, те да по повратку детета у колектив донесу потврду лекара о здравственој способности детета за боравак у колективу;

* Да након одсуства детета дужег од 5 (пет) радних дана дете у вртић доведу уз обавезну потврду лекара о здравственој способности детета за боравак у колективу ( из државног дома здравља или приватне ординације);

* Да уколико детете болује од хроничних незаразних болести обавесте медицинске сестре сараднике на превентивној здравственој заштити, доставе упутство о поступању добијено од изабраног педијатра како би могле да поступају по достављеном упутству;

* Да о свакој повреди детета или свакој другој промени здравственог стања детета насталој у кућним условима, без одлагања приликом пријема детета у објекат обавесте медицинску сестру васпитача и васпитача групе. Формулар о повреди детета насталој ван колектива, део је медицинске документације медицинске сестре сарадника на превентивно здравственој заштити, а попуњава је родитељ у њеном присуству одмах након пријема детета у објекат.Апликација под називом „Фластерко“ Градског завода за јавно здравље Београд је креирана са циљем да пружи основне информације о повредама деце и другим последицама спољашњих узрока, пре свега о томе како их спречити, а такође и на који начин пружити прву помоћ уколико до повреде дође. Повреде у дечјем узрасту су честе, а њихове последице могу бити веома озбиљне.
Садржај апликације је структуиран према врстама повреда, од падова, истегнућа, уганућа, ишчашења, опекотина, убода инсеката и уједа животиња, тровања, гушења, крварења, до повреда у саобраћају.

Линк ка апликацији


Свакодневно се, пре извођења деце у двориште вртића, проверава квалитет ваздуха на сајту http://www.beoeko.com/.