Директор Лидија Хутовић

Секретар Аида Маричић

Шеф рачуноводства Гордана Ивановић

Документа:

Извештај о раду предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/17. годину

Извештај о раду директора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/17. годину

Полугодишњи извештај о раду директора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за 2017. годину

Извештај о раду управног одбора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/17. годину

План рада предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/18. годину

Предшколски програм предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/18. годину

Развојни план предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац 2018 - 2020. године

Акциони план развојног плана предшколске установе „Чика Јова Змај“

Информатор предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Информација о записницима просветне инспекције

Биланс стања за 2016. годину

Биланс прихода и расхода за 2016. годину

Извештај о извршењу буџета за 2017. годину

Извештај о новчаним токовима за 2016. годину

Извештај о капиталним издацима и примањима за 2016. годину

Финансијски план за 2017. годину