Институционално збрињавање деце на територији Општине Вождовац почело је 1944. године. Према подацима којима располажемо, у то време се помињу 3 објекта у којима је боравило 210 деце.

За протеклих 70 година из та три објекта се развила установа са 28 објеката која спада у ред већих у Београду. Данас у нашим вртићима, јаслама, припремном предшколском програму и болничким групама борави више од 4700 деце.

Тада је било 35 запослених, а данас у Установи ради преко 500 стално запослених.

Основна делатност Предшколске установе „Чика Јова Змај” је васпитање и образовање деце предшколског узраста са циљем стварања повољних услова за целовит психофизички развој деце. Предшколска установа обавља делатност којом се обезбеђују:

  • боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста
  • инклузија деце из осетљивих група у редовне групе
  • превентивно-здравствена заштита и нега деце
  • исхрана деце
  • социјална заштита деце
  • васпитно-образовни рад са децом на болничком лечењу
  • васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама


Своје програмске активности установа развија у 28 објеката у складу са Општим основама предшколског програма који је структуриран у три целине:

  • Програм неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године
  • Опште основе предшколског програма деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу – МОДЕЛ А
  • Припремни предшколски програм у години пре поласка у школу – МОДЕЛ А


Ово опредељење усмерава нас ка васпитно-образовном процесу који максимално уважава психофизичке потенцијале деце, њихове потребе и интересовања.
Уважавајући потенцијале детета, циљ нам је да у оквиру структуриране квалитетне васпитно-образовне средине подстичемо и развијамо процесе који омогућавају да дете упознаје себе, своје могућности и способности, да развија односе и стиче искуства и сазнања о другима, да сазнаје свет око себе и развија начине деловања на њега.
Негујући отворен приступ и партнерске односе свих учесника у васпитно-образовном процесу (деце, родитеља, васпитача и медицинских сестара васпитача, стручних сарадника, локалне заједнице), сваки објекат креира сопствене услове и развија облике рада који деци пружају могућност стицања нових искустава, интеракцију са средином и подстичу њихово изражавање кроз игру и стваралаштво. Сходно томе, сваки објекат развија специфичности у складу са својим акционим планом.

У Установи се развијају разноврсни облици сарадње са породицом (информативни, едукативни облици сарадње, заједничке активности са породицом, укључивање породице у редовне васпитно-образовне активности и адаптацију деце).
Наши вртићи активно сарађују са установама здравствене и социјалне заштите, установама културе, образовања и науке, спортским центрима.
Сваке године деца из наше Установе учествују у манифестацијама на нивоу општине и града (Змајада, Дечји маратон, Дан изазова, итд.).

У оквиру Установе посебно се обележавају следећи празници и манифестације: Дечја недеља, Чика Јовина недеља, Дан Установе, Еколошка недеља, Нова година, Божић, Свети Сава, 8. март, Ускрс, Дан планете Земље.Документа:

Извештај о раду предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/17. годину

Извештај о раду директора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/17. годину

Полугодишњи извештај о раду директора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за 2017. годину

Извештај о раду управног одбора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/17. годину

План рада предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/18. годину

Предшколски програм предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/18. годину

Развојни план предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац 2018 - 2020. године

Акциони план развојног плана предшколске установе „Чика Јова Змај“

Информатор предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Информација о записницима просветне инспекције

Биланс стања за 2016. годину

Биланс прихода и расхода за 2016. годину

Извештај о извршењу буџета за 2017. годину

Извештај о новчаним токовима за 2016. годину

Извештај о капиталним издацима и примањима за 2016. годину

Финансијски план за 2017. годину