У октобру месецу у средњој 1 групи јасала “Невен” одрађена је активност цевима и кестењем. 

Од материјала коришћене су пластичне и картонске цеви као и кестење. Задатак за децу био је да убацују кестење кроз отворе на цевима. Циљ oвe aктивнoсти je биo рaзвoj финe мoтoрикe кoд дeцe рaнoг узрaстa, мaнипулaциja рaзличитим мaтeриjaлoм и истрaживaњe.